shadow_left
Logo
Shadow_R
   
ยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2557 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาระดับ ปริญญาเอก หลักสูตร  ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา หรือ Ph.D. (Technical Education Technology) จำนวน 10 คน ระดับปริญญาโท หลักสูตร ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา หรือ M.S.Tech.Ed. (Technical Education Technology) จำนวน 7 คน

 
บริการวิชาการที่ มทร. จันทบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ นักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตร Ph.D. Technical Education Technology หรือ ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทตโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณาจารย์ตลอดจนนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสังคมอย่างอบอุ่น ในงานนี้มีเอกสารประการบรรยายหัวข้อ การเขียนบทความวิจัย (เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

Read more...