shadow_left
Logo
Shadow_R
   
บริการวิชาการ มทร. ธัญบุรี
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 มทร. ธัญบุรี (คลองหก) ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ ไปบรรยายหัวข้อ 1. การออกแบบและพัฒนาระบบสื่อการศึกษา 2. การออกแบบสื่อบูรณาการเพื่อการศึกษา และ 3. กระบวนการนำแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยจัดกระบวนการเรียนการสอนและการผลิตสื่อ ให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมดังภาพข้างล่างนี้

 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.โท และ ป. เอก

เปิดรับนักศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอกภาคปกติ หลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
หรือ Ph.D. (Technical Education Technology) รับผู้จบปริญญาโททุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เปิดรับเป็นปีที่ 10
ค่าเล่าเรียนภาคปกติ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอกภาคพิเศษ หลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
หรือ Ph.D. (Technical Education Technology) รับผู้จบปริญญาโททุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เปิดรับเป็นรุ่นที่ 9

จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังทำงานอยู่ ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย เทอมละ 1 แสนบาท จำนวน 6 เทอม หลังจากนั้นเทอมละ 2 หมื่นบาทจนกว่าจะจบการศึกษาไม่เกิน 6 ปี

มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไปแล้วจำนวนมาก

จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ และประสบการณ์การสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 20 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับสาขาวิชาที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน มีความพร้อมทั้งสถานที่ ห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีของภาควิชา ฯ โดยเฉพาะเพื่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วน มี Internet ความเร็วสูงและ WiFi ครอบคลุมทุกพื้นที่

เปิดรับนักศึกษาปริญาโทภาคปกติ แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) หลักสูตร  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) หรือ M.S. Tech.Ed. (Technical Education Technology)  เปิดรับเป็นปีที่ 37
สำหรับผู้จบปริญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
ค่าเล่าเรียนภาคปกติ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

เปิดรับนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ แผน ข (ทำสารนิพนธ์)
หลักสูตร  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) หรือ M.S. Tech.Ed. (Technical Education Technology) สำหรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายเทอมละ 35,000 บาท เก็บจำนวน 4  เทอมหลังจากนั้นเก็บเทอมละ 10,000 บาทจนกว่าจะจบการศึกษา

ตลอดระยะเวลา 37 ปี มีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 1000 คน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที โทร. 081-818-1250 หรือ ที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-555-2405-17
เริ่มรับสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. หรือสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อขอใบสมัครและสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Website: http://www.grad.kmutnb.ac.th